دسته: آمازون

0

درز تصاویر بیشتر ازAmazon Kindle Fire 2

آمازون در این پنج شنبه قرار است در یک رویداد مطبوعاتی تبلت جدید خود یعنیAmazon Kindle Fire 2را بر همگان معرفی و از آن پرده برداری کند.انتظار ها دیگر دارد به پایان می رسد...